KLINIČKA PSIHOLOGIJA
Časopis je namijenjen za područje kliničke zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina

Glavna urednica: Slavka Galić

Predsjednica Savjeta: Lidija Arambašić

Bibliografski podaci:
CODEN: KPLSAK
UDC 159.9
Printed ISSN 1847-3172
Online ISSN 2459-6264
doi.org/10.21465/kp
E-mail: klinicka@nakladaslap.com

Nakladnik:
»Naklada Slap«
F. Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko, p.p. 78
tel.: + 385 1 6281 774, 6284 001
E-mail: nslap@nakladaslap.com
https://www.nakladaslap.com


Copyright ©

Nijedan dio ovog časopisa ne smije se umnožiti, fotokopirati niti reproducirati na bilo koji način bez pismenog dopuštenja izdavača.
Smjernice o zaštiti autorskih prava za autore
Predavanjem rukopisa autor potvrđuje i jamči u svoje i u ime koautora da je vlasnik autorskih prava predanog članka, uključujući slike, fotografije, crteže, planove, zemljopisne karte i tablice te da članak i njegov sadržaj ne krše prava treće osobe. Autor će, po prihvaćanju članka za objavljivanje, prenijeti nakladniku ekskluzivna prava za tisak i distribuciju članka i njegova sadržaja u pisanom, elektroničkom ili drugom obliku, u časopisu ili drugim nezavisnim publikacijama, bez ograničenja broja primjeraka, oblika ili područja distribucije. Prava se prenose na trajanje copyrighta prema definiciji međunarodnog prava.


Pretplata

Godišnja pretplata: pojedinci u Hrvatskoj - 73.50 kn; pojedinci u inozemstvu - € 25; institucije u Hrvatskoj - 147 kn; institucije u inozemstvu - € 35; potpisnici Ugovora o korištenju psihologijskih mjernih instrumenata - 52.50 kn . Privredna banka: “Naklada Slap” 2340009-1110355587 (tuzemni). Privredna banka Zagreb dd. SWIFT CODE: PBZGHR 2x (inozemni) IBAN: HR73 2340 0091 1103 5558 7

Tisak: Naklada Slap, Jastrebarsko, Croatia

© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com