Klinička psihologija, 8 (2015), 1, 81-92


Prethodno priopćenje

Percepcija roditeljskog stila odgoja i depresivnost adolescenata s obzirom na spol i dob


Dario Vučenović - Obiteljski centar Zadarske županije, Zadar
Ljerka Hajncl - Područna služba Osijek, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Osijek
Mladen Mavar - Psihijatrijska bolnica Ugljan, Ugljan

Puni tekst (hrvatski, str.81-92).pdf


Sažetak
S obzirom na dosadašnje spoznaje o dobnim i spolnim razlikama u depresivnosti te povezanosti određenih psihopatoloških pojava i stilova roditeljskog odgoja, cilj ovog rada bio je ispitati postoje li razlike u rezultatima postignutim na skalama depresivnosti kod adolescenata i skalama percepcije obiteljskih odnosa s obzirom na dob i spol ispitanika, te utvrditi povezanost navedenih varijabli. Ispitivanje je provedeno na uzorku od 502 ispitanika, učenika sedmog i osmog razreda osnovne škole te prvih, drugih, trećih i četvrtih razreda srednje škole u dobi 12-18 godina. U ispitivanju je korištena Skala depresivnosti za djecu i adolescente “SDD” (Vulić-Prtorić, 2003) i Skala percepcije obiteljskih odnosa (Macuka, 2004). Rezultati istraživanja upućuju na postojanje spolnih razlika u iskazanim simptomima depresivnosti. Djevojke postižu značajno više vrijednosti od dječaka, što upućuje na višu razinu depresivnosti kod djevojaka. Na Skali percepcije obiteljskih odnosa dobivena je značajna razlika između djevojaka i mladića i to na dimenziji kontrola u situaciji kada je procjenjivan odnos s ocem. Viši rezultati su dobiveni kod dječaka pa se može zaključiti da se kontrola od strane očeva više odražava na odgojne postupke prema dječacima. Provjera povezanosti među ispitivanim varijablama upućuje na značajnu povezanost između depresivnosti i percepcije obiteljskih odnosa - za obje dimenzije (emocionalnost i kontrola) i to prilikom procjene odgojnih postupaka i majke i oca. Povezanosti između depresivnosti i dimenzije kontrola su pozitivne, a povezanosti između depresivnosti i dimenzije emocionalnosti su negativnog predznaka.

Ključne riječi
stilovi roditeljskog odgoja, depresivnost© Naklada Slap, s Vama od 1985. Sva prava pridržana.
Kontakt: Sjedište

NAKLADA SLAP
Dr. Franje Tuđmana 33, 10450 Jastrebarsko

+ 385 (0)1 6281 774
nslap@nakladaslap.com
Poslovnica

NAKLADA SLAP
Centar za edukacije i istraživanja
Miramarska cesta 105, 10000 Zagreb
+ 385 (0)1 6313 044
zagreb@nakladaslap.com